Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

vydané v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

 Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných společností COLORA spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, Stavební 1056, PSČ 500 03, IČ : 60914408, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 6221 jako „prodávajícím“ na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím mají předost před zněním těchto VOP.

 1. Obecně – Rozsah platnosti

1.1   Tyto VOP upravují prodej zboží mezi kupujícím a prodávajícím. Nabývají platnosti a účinnosti dnem odeslání objednávky kupujícím a jsou zveřejňovány na webových stánkách www.coloracz.cz. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách nebo emailem.

1.2   VOP platí pro všechny objednávky prováděné kupujícími (a to písemně, elektronicky případně faxem nebo telefonem) v plném rozsahu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v kupní smlouvě či potvrzené objednávce. V případě, že jsou ujednání v jednotlivých kupních smlouvách odlišná od ustanovení VOP, mají před ní přednost.

1.3   VOP se stávají nedílnou součástí smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Všechny dohody, které budou realizovány mezi smluvními stranami za účelem uzavření smluv, jakož i samotné smlouvy, musí být učiněny písemně. Požadavek písemné formy platí rovněž jako splněný, pokud bude proveden v elektronické podobě. V případě zasílání návrhů a protinávrhů smluv je možné využít prostředků e-mailové pošty.

 1. Nabídka – Objednávka – Uzavření smlouvy

2.1   Objednávky mohou být prováděny písemně, elektronicky, telefonicky nebo faxem. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (obchodní jméno dle výpisu z OR, sídlo, příp. místo podnikání, IČO, DIČ), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání. Na vyžádání kupujícího se prodávající zavazuje tuto objednávku potvrdit písemnou formou.

2.2   Ve chvíli, kdy kupující odešle objednávku, budou bez výhrad akceptovány tyto VOP. To platí v případě, že se smluvní strany nedohodly jinak. Pokud bude prodávající plnit dodávku zboží nebo služeb dle doručené objednávky, aniž by ji jakkoliv rozporoval, platí pro vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím tyto VOP.

2.3   Objednávky mohou obsahovat i termínované plány dodávek, kterými v případě jejich akceptace bude prodávající vázán pro poskytnutí plnění. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně potvrzeny smluvními stranami.

 1. Cena – Přeprava – Balení

3.1   Sjednané ceny jsou pevnými cenami, a to po celou dobu dodávky na základě akceptované objednávky.

3.2   Náklady na dopravu přepravní společností  Top Trans si kupující do výše 5000,- Kč s DPH hradí sám. Pokud zásilka přesáhne částku 5000,- Kč s DPH, náklady na přepravu hradí prodávající.

3.3   Pokud nebyla učiněna žádná dohoda mezi smluvními stranami ohledně balení a přepravy, je prodávající povinen zajistit, aby vhodným balením a přepravou bylo zabráněno negativnímu ovlivnění kvality zboží a vzniku škod na zboží. Vzhledem k možnosti zmrznutí vodou ředitelných barev a laků v zimním období, není možné toto zboží zaslat přepravní společností, ale je potřeba využít pravidelný rozvoz prodávajícího. Pokud kupující trvá na zaslání vodou ředitelných barev a laků v zimním období, přechází riziko znehodnocení zmrznutím na kupujícího.

3.4   Místem odebrání zboží, není-li sjednáno jinak, je sklad nebo sídlo prodávajícího, pouze v případě dodání zboží rozvozem nebo přepravní společností Top Trans, je to sídlo či místo podnikání kupujícího.

3.5   Převzetí zboží v množství a kvalitě potvrdí oprávněný zástupce kupujícího svým čitelným podpisem na dodací či přepravní list při složení zboží v sídle nebo místě jeho podnikání. Zástupce kupujícího je povinen si doručené zboží zkontrolovat neprodleně při převzetí zásilky. Případné poškození zboží je povinen napsat do přepravního listu dopravce a okamžitě nahlásit prodávajícímu a dopravci.

 1. Faktura (daňový dokad) a její splatnost

4.1   Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo přepravci k přepravě.

4.2   Prodávající si vyhrazuje právo vystavit fakturu, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

4.3 Faktury budou kupujícímu doručeny při každém zaslání dodávky (plnění) a to do 5ti kalendářních dnů ode dne jejího odeslání, avšak odděleně od něho. Pokud bude faktura doručena dříve než obdržená dodávka, považuje se za den doručení den, ve kterém byla dodávka kupujícímu předána.

4.4   Faktury budou vždy zaslány na fakturační adresu kupujícího, a to elektronicky. Pouze ve výjimečných případech poštou nebo zároveň se zbožím přepravní službou.

4.5   Lhůta splatnosti faktur (daňových dokladů) je vždy uvedena na faktuře. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

4.6   Dostane-li se kupující do prodlení s platbou, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je dále oprávněn požadovat i náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn do doby zaplacení pozastavit dodávky zboží, případně od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu.

 1. Kontrola jakosti

5.1. Kupující je povinen, neprodleně po dodání zboží, provést kontrolu shody dodávky s objednávkou, jakož i kontrolu dodávky ohledně zřejmých přepravních škod (kvantitativní kontrolu).

 1. Záruka a nároky z vad plnění

6.1   Odpovědnost za vady a nároky kupujícího z vad poskytnutého plnění dodavatelem se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, není-li dále stanoveno jinak.

6.2   Kupující má v případě zjištěných vad zboží nárok na dodání chybějícího zboží, případně na dodání náhradního zboží za zboží vadné. Při výměně vadného zboží za nové, je povinen kupující vadné zboží vrátit před dodáním náhradního, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 1. Kvalita

7.1   V případě výskytu vadné dodávky zboží, bude vždy následná činnost konzultována s prodávajícím v písemné formě.

 1. Mlčenlivost

8.1   Informace vyplývající z dodávek výrobků mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i obchodní podmínky mezi smluvními stranami, se považují jako důvěrné ve smyslu ust. § 271 obchodního zákoníku.

8.2   Kupující se zavazuje zacházet důvěrně se všemi obchodními nebo technickými podklady, informacemi a daty, které mu byly u příležitosti smluvní spolupráce s prodávajícím zpřístupněny, zejména je nesmí předávat dále třetím osobám nejen explicitně, ale i způsobem, který umožňuje vyvození těchto podkladů a informací. Smí je používat jen pro účely plnění dodávky dle těchto VOP a dávat je k dispozici jen takovým osobám a spolupracovníkům, kteří se o nich musí dozvědět za účelem plnění dodávky. To neplatí, jedná-li se prokazatelně o obecně známé skutečnosti.

 1. Salvátorská klauzule

9.1. Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

 1. Vyšší moc, odstoupení

10.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem vyšší moci, zvláště pracovních sporů (se zaměstnanci), přerušení výroby bez zavinění smluvních stran, nepokojů, státních zásahů, či jakýchkoliv jiných událostí mimo kontrolu smluvních stran.

10.2 Každý z účastníků je povinen bezodkladně informovat druhého účastníka v případě výskytu situace vyšší moci.

10.3 V případě výskytu situace vyšší moci bude prodávající oprávněn úplně nebo částečně odstoupit od smlouvy.

10.4 Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem insolvenčního řízení, či bude-li podán návrh na mimosoudní vyrovnání, pak bude druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od (dosud) nesplněné části smlouvy.

 1. Soudní příslušnost – Místo plnění – Volba práva

11.1 V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění, se prodávající a kupující dohodli na tom, že místní příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory se řídí sídlem prodávajícího zapsaným v obchodním rejstříku. To však platí jen pro spory, které mají být rozhodovány před soudem prvního stupně a pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

11.2 Nevyplývá-li z objednávky nebo smlouvy něco jiného, je místo sídla prodávajícího zapsaného v obchodním rejstříku současně také místem plnění.

11.3 Vztahy vyplývající z těchto VOP, pokud není uvedeno jinak, se řídí hmotným i procesním právem České republiky a to zejména Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, přičemž jsou vyloučena kolizní ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

 

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.