Návod na údržbu, ošetřování a manipulaci s okny

Montáž

Při montáži výrobků je třeba dbát pokynů uvedených v pracovním postupu (návodu) na montáž výrobků. Výrobky musí být montovány do předem připravených dostatečně proschlých (30 dní) stavebních otvorů, které jsou větší o 3 cm na výšku a o 3 cm na šířku. Zednické práce musí být po montáži prováděny pouze v nezbytně nutném rozsahu tzn. omítnutí špalet a nadpraží příp. plochy pro parapet s tím, že výrobky je nutno důkladně ochránit proti znečištění omítkou, štukem, maltou apod. V případě montáže výrobků do nadměrně vlhkého otvoru může dojít k poškození výrobků. Výrobek je nutné namontovat do stavby po provedení hrubých podlah a omítek, resp. jakýchkoli procesů obsahujících velké množství vody. Nesmí docházet ke kondenzaci vody na výrobku, doporučujeme řádné větrání stavby.

Při montáži oken do stavby, zakrýt povrch páskou vhodnou pro vodou ředitelné laky tak, aby výrobek nebyl potřísněn čerstvou omítkou, lepidly, stěrkami při montáži termo fasády a barvami při malování.

Lepicí páska musí mít malou přilnavost k laku a nesmí se s ním trvale spojit. Vhodnost pásky konzultujte s dodavatelem pásky. Páska musí být sejmuta v co nejkratším čase tak aby se nespojila s lakem a nedošlo k odtržení laku. Při potřísnění oken omyjte ihned vodou bez přídavku saponátu.

Během doby užívání výrobků:

  • Po montáži musí být prvky zkontrolovány zda nemají poškozený povrch a zda mají bezvadnou funkci.
  • Zjištěná poškození povrchu musí být ihned odborně opravena. Např. lehkým přebroušením povrchu brusným papírem č. 280 a dvou až třínásobným přelakováním dodaným opravným lakem.
    Před úklidem objektu by měly být prvky chráněny před poškozením fólií. K připevnění fólie mohou být používány pouze lepící pásky, viz výše
  • Je nutné zabránit srážení vlhkosti mezi fólií a oknem.
  • Při provádění zednických prací po osazení oken je nutné okna rovněž řádně ochránit, aby se zamezilo znečištění povrchu dřevěných částí maltou, štukem, malbou apod., které působí agresivně na provedený nátěr, reagují s ním a narušují a poškozují jeho povrch.
  • Relativní vlhkost vzduchu nad 70 % vede k bobtnání dřeva oken, a tím může poškodit spojení. Aby se tomu zabránilo a bylo dosaženo vytvrzení laku v drážkách, musí být okna denně na několik hodin otevřena.
  • Čištění prvku by se mělo provádět za vlhka, použitím neutrálních čistících prostředků (voda s malým přídavkem mazlavého mýdla).
  • Bezpodmínečně je nutno zamezit srážení.

Intervaly údržby a ošetření

Údržba a ošetření, jak jsou dále popsány, musí být prováděny minimálně 1x ročně a objednatel je povinen o této údržbě vést prokazatelnou dokumentaci. Dodavatel nátěrového systému firma Sayerlack si v rámci stanovené garance vyhrazuje právo provádět namátkovou kontrolu prováděné údržby a ošetření.

Povrchy

Nátěr podléhá podle polohy a podle ochrany budovy různým povětrnostním vlivům a vlivům okolí. Změny v barvách a opotřebení povrchu, které se projeví v průběhu užívání výrobku lze považovat za následky působení počasí a prostředí a nelze je uznat jako vady za něž výrobce zodpovídá. Pokud se při prohlídce zjistí poškození, je nutné poškození ihned opravit opravným lakem. Není-li poškození bezodkladně odstraněno, může dojít k dalšímu poškození způsobeným vniknutím vody. Vzhledem k působení povětrnostních vlivů na povrchovou úpravu výrobků stanovuje výrobce nátěrových hmot firma Sayerlack provést každý rok od předání výrobků kontrolu odbornou firmou a po zhodnocení stavu povrchové úpravy provést případně ošetřovací nátěr.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.